Information GDPR

Information från Barsebäcks vandrarhem till gäster som ska bo i vandrarhemmet.

Med denna informationstext vill vi ge en övergripande information om hur och varför personuppgifter sparas.

Kraven på information och hantering av personuppgifter framgår av EUs förordning om skydd för fysiska personer

med avseende behandling av personuppgifter *.

Myndigheterna ställer krav på identitets-kontroll. Uppgifterna finns i mejl- och pappersform.

Informationen sprids inte inom och utanför Barsebäcks vandrarhem. Endast behöriga personer har tillgång till informationen.


Uppgifterna sparas fram till dess att besöket är genomfört, och raderas sedan omgående. Senast veckan efter att besöket genomförts.


För utländska hotellgäster gäller särskilda krav på registrering enligt 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97).

Utländska hotellgäster ska registreras på ett registreringskort. Registreringskorten skall förvaras hos den registreringsansvarige.

Korten ska sparas i tre månader räknat från den dag gästen registrerades.


* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande

av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)


Behandling av personuppgifterBarsebäcks Vandrarhem

Stubbviksvägen 261, 246 57 Barsebäck

Tel: 0725-317628